Kompetensutveckling för medarbetarna

Kompetensutveckling inom primärvården är viktigt för att medarbetare ska kunna bedriva vård som bygger på vetenskaplig forskning - vård som är evidensbaserad, effektiv och säker.

De akademiska vårdcentralernas mål med kompetensutveckling är att:

  • arbeta för interprofessionella fortbildningstillfällen
  • bedriva, samordna och kvalitetssäkra fortbildning
  • bedriva fortbildning baserad på evidens och utifrån verksamhetens behov
  • stödja AT- och ST-utbildningens förutsättningar och genomförande
  • bedriva fortbildning i egen regi eller i samverkan med lärosätena, Centrum för klinisk utbildning, medicinskt kunskapscentrum och Akademiskt primärvårdscentrum

 

Pedagogisk fortbildning för kliniskt verksamma handledare

Ett fortbildningsmål av hög prioritet för AVC är att stärka den pedagogiska kompetensen hos kliniskt verksamma handledare. Detta görs enligt en trappstegsmodell som är framtagen i samarbete med Centrum för klinisk utbildning. Mer om denna modell står att läsa under fliken Handledare

Fortbildning vid Akademiskt primärvårdscentrum

En viktig aktör när det gäller fortbildning inom primärvården i Stockholm är Akademiskt primärvårdscentrum. Där finns fortbildnings- och professionella utvecklingsledare (FPU-ledare) som ansvarar för fortbildning för varje vanlig yrkeskategori inom primärvården. Detta innebär att FPU-ledare finns för distriktsläkare/läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, distriktsarbetsterapeuter, primärvårdsdietister, primärvårdskuratorer och distriktssjukgymnaster.

Vid Akademiskt primärvårdscentrum finns även fortbildningssamordnare för läkare och sjuksköterskor och dessa ansvarar för fortbildning inom ett visst geografiskt område. På sikt kommer sannolikt fortbildningssamordnarnas område att sammanfalla med de 8 AVC-områdena. Till sist finns vid Akademiskt primärvårdscentrum även funktionen vårdutvecklingsledare som är en ämnesspecifik fortbildningsfunktion. I dagsläget finns vårdutvecklingsledare inom områdena:

  • Astma/KOL
  • Diabetes
  • Levnadsvanor
  • Psykisk hälsa
  • Fysisk aktivitet på recept och övervikt/fetma

Vårdutvecklingsledarna ansvarar för att tillsammans med lokala vårdutvecklare vid de enskilda vårdcentralerna främja fortbildning genom att exempelvis erbjuda stöd vid implementering av vårdriktlinjer, samt kurser och seminarier inom det aktuella området. 

Andra fortbildningsaktiviteter

Onsdagsakademin vid Gustavbergs AVC är ett forum för fortbildning tillgänglig för vårdcentraler i Sydöstra Stockholm och leds utifrån Gustavsbergs AVC. Onsdagsakademien är öppet för alla medarbetare. Temana skiftar och kan ibland vara mer vara mer anpassade för vissa yrkesgrupper, men är oftast breda och relevanta för de flesta. Mer om Onsdagsakademien.