AVC satsar på handledare

För de akademiska vårdcentralerna är det viktigt att skapa en god lärandemiljö för studenter där de kan utveckla sin kompetens och förena teoretiska kunskaper med praktiskt handlag.

AVC:s vision för handledning

Handledare inom primärvården ska ha god pedagogisk kompetens för att kunna stimulera studenterna till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Under studentens VFU ska handledarna bidra till att studenten ges möjlighet till att utveckla sin kompetens och uppnå lärandemålen. Studenterna kommer att successivt få ökat ansvar och utveckla sin professionella kompetens genom att träffa många patienter och genom att handledaren ger utrymme för regelbunden återkoppling och reflektion.