Målgrupp

Studerande med placering i verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård och socialtjänst (t.ex. dietist, fysioterapeut, med. sekreterare, arbetsterapeut, läkare, socionom, sjuksköterska).

Syfte

Att studenter från olika professioner lär av, om och med varandra.

Genomförande

Genom att studera ett case (patientfall) går vi på djupet med ett komplext problem, elaborerar lösningar samt analyserar konsekvenser av beslut utifrån vår samlade tidigare erfarenhet och kunskap och våra olika professionsperspektiv. Seminariet kommer att utformas som en Samordnad individuell plan (SIP) för en äldre brukare/patient. SIP är ett verktyg för samordning av en brukares/patients insatser från socialtjänst (kommunen) och hälso- och sjukvård (landstinget).

Program

08.00 – Case-seminarium, SIP för äldre
09.30 – Fika
10.00 – Fortsättning av seminariet
11.30 – Sammanfattning och utvärdering

Medverkande

  • Helena Sohlman – AKA, sjukgymnast
  • Pernilla Siljehag – AKA, distriktssköterska

  • Karl-David Hjalmarsson – AKA, läkare

Förberedelser

Gå gärna in på SKL´s och Socialstyrelsens hemsidor och uppdatera dig på vad SIP är. Det finns både korta filmer och en hel del att läsa:

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip#anchor_0

Arrangör

Hässelby akademiska vårdcentral

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Senast den 17 september till pernilla.alencar-siljehag@sll.se. Meddela vilken profession du tillhör. Antalet platser är begränsat till 2-3 stycken per profession.