Specialiseringen inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Interprofessionellt samarbete leder till ökad patientsäkerhet med en förbättrad och effektivare vård och rehabilitering.

Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården.

Aktivitet

Tillsammans diskuterar vi ett patientfall för ökad kunskap och förståelse om min egen och andra professioners arbetsuppgifter och roll i primärvården.

Lärandemål

Att få ökad förståelse för andra professioner arbete om aktuellt fall. Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Föreläsare

Seminariet leds av ansvariga Akor på Huddinge/Flemingsbergs AVC.

Arrangör

Huddinge / Flemmingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Maila till jenny.strandberg@sll.se, senast den 20:a november.

Övrigt

Mer info kan ges av jenny.strandberg@sll.se