Under det interprofessionella lärandeseminariet får du tillsammans med andra studentkategorier diskutera ett patientfall under handledning av adjungerade kliniska adjunkter från olika professioner.

Varför: Specialiseringen inom hälso- och sjukvården ställer ökande krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Interprofessionellt sammarbete leder till ökad patientsäkerhet, vilket leder till förbättrad och effektivare vård och rehabilitering.

Hur: Vi diskuterar ett patientfall för att på så sätt förbättra kunskapen och förståelsen för andra professioners roller och även för att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikation över professionsgränserna.

Målgrupp: Alla studenter oavsett profession som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården inbjuds till caseseminariet.

Seminariet kommer att ledas av ansvariga AKA på Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral; Azita Mohammadzadeh, distriktssköterska, Ninni Åkesson sjukgymnast samt Fahimeh Lamian, läkare.

Anmälan sker till mailadress: ewa.gedda@sll.se senast fem dagar innan seminariet.