Patientens fokus

Den akademiska primärvård som nu byggs i Stockholms län har ditt, alltså patientens fokus - för att du ska få en god, effektiv och uppdaterad vård. Det är ditt och dina närståendes behov och önskemål som är grunden för våra tjänster.

Målet är att det på alla vårdcentraler och andra primärvårdsenheter i nätverket för Akademiska vårdcentraler, AVC, ska finnas tvärprofessionella team som har ett ständigt kunskapsutbyte med varandra och som är väl uppdaterade om de senaste och bästa vetenskapligt belagda metoderna.

I AVC-nätverken arbetar vårdpersonal tillsammans med forskare

samt studenter som är blivande läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera.

Gustavsberg AVC och Jakobsberg AVC har idag studentledda utbildningsmottagningar. Den första startade hösten 2013 i vid Gustavsberg AVC. Där tar studenter väl hand om dig i nära samarbete med sina handledare. Studenterna får undervisning och handledning av kvalificerad och erfaren vårdpersonal. Det är viktigt för deras utbildning att få möta, undersöka och behandla patienter.

Tackar du ja till att få vård av en student får du modern vård som studenten ger under kunnig handledning!

På AVC bedrivs patientnära utvecklingsarbete och forskning

När du besöker oss kan du bli tillfrågad om du vill delta i något forskningsprojekt. Om du bestämmer dig för att delta ger du ett bidrag som kommer att utvecklar vården - men självklart är det frivilligt att delta.

Du som patient har viktiga kunskaper och erfarenheter att förmedla, något som behövs både i utbildningen av studenter och i utvecklingen av framtidens vård. Du är viktig för utvecklingen av den framtida vården!