AVC - vad är det?

Akademiska vårdcentraler, AVC, driver nätverk för utbildning, utveckling och patientnära forskning inom Stockholms läns landsting, SLL, som möter framtidens primärvård idag. 

I vårt nätverk som riktar sig till vårdcentraler och rehabenheter knyter vi samman utbildning, utveckling och forskning för primärvården med vardagen på vårdcentraler, mödravårdscentraler, barnavårdcentraler, rehabiliteringsenheter etc. Vi är ett driftsoberoende stöd till primärvården i Stockholms län, som möter framtidens vårdbehov idag. 

SLL, Karolinska Institutet, högskolorna Ersta Sköndal, Röda Korset och Sophiahemmet står bakom AVC. År 2011 gav SLL i uppdrag åt Stockholms läns sjukvårdsområde att etablera AVC. Första januari 2015 gick AVC samman med Centrum för allmänmedicin i Akademiskt primärvårdscentrum

I dag finns det åtta AVC. De fyra första startade 2011: Gustavsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg och Liljeholmen. Under 2014 utökades de med fyra nya: Danderyd, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Norrtälje Tiohundra AB.  

Kring dessa åtta AVC:er byggs nu nätverk av primärvårdsverksamheter som husläkarmottagningar, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, rehabliteringsmottagningar med flera. AVC:erna ska stödja verksamheterna i nätverket genom att till exempel anordna fortbildningar, involvera dem i forskningsprojekt och sprida vetenskapligt beprövade forskningsrön. 

En betydande del av AVC:s verksamhet är att ta emot vård- och medicinstudenter med olika yrkesinriktningar inom deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta görs bland annat genom att utveckla handledningen, samt genom att skapa studentledda mottagningar där studenter från olika vårdprofessioner tar emot patienter och arbetar tillsammans i tvärprofessionella team under kunnig handledning.

Studenterna kommer dessutom med den senaste kunskapen från sina utbildningar - vilket är värdefullt för den vårdcentral eller enhet där de är.

Inom varje AVC-nätverk värderas personalens kompetens högt. AVC ska stimulera medarbetarna i primärvården till akademisk fördjupning, för att ge en evidensbaserad, högkvalitativ vård och service till patienterna.