Utveckling av en pedagogisk modell för handledarstöd inom Interprofessionellt Lärande och Peer learning i primärvården

Projektet syftar till att skapa en modell för interprofessionellt handledarstöd och professionsgemensam handledarutbildning som passar en primärvårdsmottagning.

Modellen ska ha som mål att öka kompetensen om studenters lärande på VFU hos handledare från olika professioner och leda till att införandet av interprofessionellt lärande (IPL) ska bli ett angeläget gemensamt mål för alla handledare i verksamheten. Efter projektet ska vårdcentralen kunna ta emot fler studenter, och alla studenter ska få tillgång till IPL och Peer-learning aktiviteter.


Syftet är även att modellen för studenthandledning ska vara varaktig och att den ska kunna användas av andra inom och utanför nätverket för Liljeholmens AVC.

Projektet består av två delar:

  • Utbildning av handledare. Vi utvecklade en handledarutbildning anpassad för primärvården från CKUs introduktionskurs i Stepping Stones serien ”pedagogik och lärande”. Vi har fått stöd från CKU vid uppstart, men håller i kursen självständigt sedan hösten 2014. Kursdeltagare som fullföljer kursen får intyg från CKU om genomgången kurs (motsv. 1,5 Hp) och blir därmed behöriga att söka alla fortsättningskurser inom CKUs ”Stepping Stones” utbildning. Under 2014-2015 har 30 handledare från Liljeholmens vc genomgått utbildningen i fyra interprofessionella grupper inom ramen för projektet (Ssk/dsk/usk:15, Läkare: 12, BVC sköterskor: 3) samt två arbetsterapeuter från Aleris Rehab Liljeholmen. Ett tredje seminarium organiseras nu i två interprofessionella grupper som uppföljning av grundkursen. Seminariet introducerar IPL i praktiken och lär också ut användningen av ”Handledarsidan” som är ett interaktivt handledarstöd som AVC Liljeholmen har skapat inom ramen för ett annat pedagogiskt.

Från hösten 2015 är det planerat att teamet från Liljeholmens AVC ska erbjuda dessa Handledarutbildningar till alla mottagningar i nätverket. Utbildningen hålls i interprofessionella grupper med minst 2-3, men helst fler handledare från samma mottagning med syftet att stärka samarbetet mellan handledarna inom mottagningen vilket underlättar arbetet med att införa IPL.

  • En arbetsgrupp bildades mars 2014 bestående av 6 handledare från olika professioner samt AVC-teamet bestående av fyra personer. Gruppen arbetade med att ta fram, testa, revidera och beskriva IPL aktiviteter som kunde genomföras inom vårdcentralens dagliga verksamhet utan tillgång till speciella lokaler eller andra extra resurser. Målet är att dessa aktiviteter sedan enkelt ska kunna implementeras på mottagningarna inom AVC-nätverket för att implenetera IPL. Vi har genomfört IPL/peer-learning aktiviteter på Dsk-mottagning (ssköt/Dks/läk student), på rehab-mott (läk o sjg stud), på läkarmottagning (läk+ssköt/Dsk /usk/AT stud) samt skuggning av student /kliniker från annan profession. Alla aktiviteter har beskrivits inklusive dokument med noggranna instruktioner för deltagande studenter och handledare, reflektionsfrågor till aktiviteterna och utvärderingsinstrument. Alla dokument har lagts upp på ”Handledarsidan”.

Projektledare/projektansvarig

Eva Toth-Pal

Projektmedarbetare

Katarina Rolfhamre, Katarina Baudin, Marina Reuterswärd, Pontus Järlund (t o m september 2014)

Finansiering

Pedagogiska projektanslag SLL (295 Tkr)

Tid

fr.o.m Mars 2014 t.o.m Juni 2015