Översättning och validering av en enkät för utveckling av patientbemötande och patientcentrerad vård - ”The Medical Interview Satisfaction Scale 21” (MISS-21)

I en pilotstudie översattes MISS-21 till svenska där testning i mindre skala gav positiva resultat. Sedan 2014 pågår en studie för att validera och utvärdera den svenska versionen på 2 vårdcentraler för att undersöka användbarheten i svensk primärvård. Utifrån resultaten planeras en vidareutveckling av MISS-21 för en mer användarvänlig version för patienten.

Bakgrund

Att patienten är nöjd med konsultationen hos läkare är viktigt för den läkande processen samt bidrar till att patienten blir en aktiv part i sin behandling. Det gynnar även snabbare återgång i arbete vid sjukskrivning. MISS-21 (Medical Interview Satisfaction Scale) är en validerad enkät på engelska om patienters upplevelse av patient-läkarkonsultationen. 

Den kan användas till att utvärdera patientbemötande samt ge återkoppling till läkare för att utveckla sin konsultationsfärdighet. Motsvarande validerade enkäter saknas i Sverige.

Frågeställning

Är en vidareutvecklad och förkortad svensk version av patientenkäten MISS-21 användbar för att utvärdera patient-läkarkonsultationen i svensk primärvård?

Design

I en pilotstudie översattes MISS-21 till svenska där testning i mindre skala gav positiva resultat. Sedan 2014 pågår en studie för att validera och utvärdera den svenska versionen på 2 vårdcentraler för att undersöka användbarheten i svensk primärvård. Utifrån resultaten planeras en vidareutveckling av MISS-21 för en mer användarvänlig version för patienten.

Patientnytta

En validerad enkät som belyser patienters upplevelse av patient-läkarkonsultationen kan vara ett användbart verktyg för att utvärdera bemötandet i primärvården samt hjälper läkare att utveckla sin konsultationsfärdighet, vilket leder till bättre vårdkvalité. Ett gott bemötande kan också bidra till snabbare återgång till arbete vid sjukskrivning, vilket skulle vara en samhällsekonomisk vinst.

Projektledare

Doan Risberg, DL Liljeholmens vc, Handledare: Eva Toth-Pal