Läkarstudenter i primärvården - vad innebär en god lärandemiljö för studenter och hur upplever patienter sin roll i studenternas lärande?

Syftet är att ta reda på hur patienter upplever sin roll i läkarstudentens lärande på vårdcentralen.

Introduktion

Läkarstudenter är i dag ofta involverade under hela eller delar av läkarbesöken i primärvården. Det finns ett behov av att studera hur patienter upplever sin roll i studentens lärande.

Syfte

Att ta reda på hur patienter upplever sin roll i läkarstudentens lärande på vårdcentralen.
Metod: Kvalitativ ansats dels med individuella djupintervjuer och dels med observation av patientbesök ledd av läkarstudent.

Intervjustudie

Patienter som vid läkarbesök har haft student involverade i besöket rekryteras till djupintervju. Studenterna de har träffat kan vara från olika terminer. Strävan efter bredd i ålder och kön i urvalet av patienter.Mycket öppen frågeställning: "Hur tänkte du när du mötte läkarstudenten"? "Hur upplevde du"? "Sa eller gjorde du på annat sätt än du skulle gjort annars"? "Ändrades din roll från patient till lärare när studenten var med"? Nya deltagare inkluderas till studien fram tills att inte något mer väsentligt framkommer.

Observationsstudie

Att genom öppen observation studera hur lärandemiljön i primärvården konstrueras.
Korta intervjuer med läkarstudenten kommer att ske i samband med observationer. Dokumentation sker genom fältanteckningar/bandinspelning/videoupptagningar.
Analys: Induktiv kvalitativ innehållsanalys med tolkande ansats.

  • Finansiering : ALF-pedagogik
  • Personer som arbetar i projektet: Eva Öhman, KI, Handledare: Helena Salminen
  • Tid: September 2014 - juni 2015
  • Samarbetspartner/s: Allmänmedicinska enheten, NVS, KI