IT-stöd för studenter och handledare i verksamhetsförlagd utbildning i primärvården med mål att stimulera självstyrt lärande och interprofessionell utbildning

 Interprofessionella lärandemoment är ett värdefullt komplement som stimulerar studenters lärande och breddar deras kompetens. Det saknas nästan helt i primärvården idag.

Bakgrund

Interprofessionella lärandemoment är ett värdefullt komplement som stimulerar studenters lärande och breddar deras kompetens. Det saknas nästan helt i primärvården idag. Det finns också ett behov av erfarenhets och idéutbyte för både studenter och handledare, men det försvåras av att primärvården är geografiskt spridd.

Målsättning

Att skapa och utvärdera ett webbaserat, interaktivt verktyg för handledare i VFU i primärvården med syftet att:

  1. stimulera till att interprofessionella lärandeaktiviteter införs
  2. stimulera självstyrt och interaktivt lärande.

Metoder

Vi skapar ett webbaserat verktyg för handledare - ”Handledarsidan” - inom Liljeholmens akademiska vårdcentral (ett nätverk av 30 vårdcentraler) och fyller det med särskilt framtaget material för interprofessionellt lärande (framtaget och testat av arbetsgruppen i föregående projekt). Vi har skapat Handledarsidan där det mesta av information och länkar har samlats som alla handledare från olika professioner kan behöva i sitt handledningsarbete, information om utbildningar och goda råd. Handledarna få även möjlighet att lära känna andra professioners utbildningar på så vis.

Dessutom innehåller Handledarsidan en folder med IPL aktiviteter noggrant beskrivna som i en kokbok, inklusive information till handledare och till studenter för varje aktivitet samt reflektionsfrågor och utverderingsenkäter. På så sätt kan dessa aktiviteter användas direkt.

Handledarsidan har interaktiv funktion vilket innebär att alla medlemmar kan både skriva och läsa på sidan. Det finns diskussionsforum till varje folder med syfte att handledarna ska kunna utbyta erfarenheter, beskriva egna metoder, ge och få goda råd av varandra.

Utvärdering kommer att ske med enkäter och intervjuer.

Projektledare/projektansvarig

Eva Toth-Pal

Projektmedarbetare

Katarina Rolfhamre, Pontus Järlund (t o m september 2014)

Finansiering

ALF-pedagogik anslag 2014 (300 Tkr)

Tid

April 2014 t.o.m. juni 2015