Triangelprojektet - ett utvecklingsprojekt för patienter med spänningshuvudvärk

Ett interdisciplinärt samarbete mellan den Akademiska Vårdcentralen (AVC), Folktandvården samt Rehab nordväst.

På Jakobsbergs sjukhus har det sedan en tid initierats möjligheter till ett interdisciplinärt samarbete mellan den Akademiska Vårdcentralen (AVC), Folktandvården samt Rehab nordväst. I centrum för detta utvecklingssamarbete finns en patientkategori med spänningshuvudvärk.

Forskning visar att ca 10-15% av den vuxna befolkningen har kronisk smärta lokaliserad till ansikte/huvud. Denna patientgrupp har ofta behov av besök hos multipla discipliner. Ett exempel är patienterna som söker Öron Näsa Halsspecialister p.g.a. öronbesvär, så har ca 60% en bettfysiologisk diagnos och 80% blir helt avhjälpta efter bettfysiologisk behandling.
Sjukgymnaster kan med sin kompetens hantera besvär från muskler och leder samt hjälpa patienten med förbyggande och rehabiliterande träning.

Läkare kan tillföra kunskap vad gäller medicinska differentialdiagnoser liksom bistå med kunskap kring lämplig antiinflammatorisk medicinering. Likaså kan de utgöra vidarekoppling till kurator/psykoterapeuter.

För att påskynda rehabiliteringsprocessen är det önskvärt att ha ett samarbete mellan tandläkare, läkare och sjukgymnaster tex genom en Leanprocess. Lean är kortfattat en filosofi om hur man effektiviserar processer.

En spinn-off effekt av triangelprojektet är att patienten kan ”anlända” till vårdgivarna från vilket som helst av de tre hörnen. För att möjliggöra en effektiv process där alla inblandade yrkesgrupper har kunskap om varandras kompetensområde har en tandläkare, en sjukgymnast och en läkare tillsammans undersökt två patienter med spänningshuvudvärk. Som en följd av dessa två mottagningsbesök har respektive kompetensområde tydliggjorts och dokumenterats. Nästa steg var att vidarebefordra kunskapen till alla kollegor och initiera och följa en process där dessa patienter får snabb och adekvat behandling.

Projektet kommer att via journaldokumentation följa upp hur patienterna rör sig i vårdkedjan, vilken behandling de har erhållit samt deras subjektiva upplevelser av omhändertagandet.