Teledermatoskopi mellan primärvård och specialistvård

Detta projekt syftar till att öka tillgängligheten i vården och att verka för vård på lika villkor genom att specialistvårdskompetens överflyttas till primärvård dit patienten först söker för pigmenterade tumörer. 

Projektägare: Roger Henriksson, chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.
Syfte:

Detta projekt syftar till att öka tillgängligheten i vården och att verka för vård på lika villkor genomatt specialistvårdskompetens överflyttas till primärvård dit patienten först söker för pigmenterade tumörer. Vid positivt utfall av projektet planeras breddinförande efter eventuell modifiering.

Projektet syftar även till att formulera ett kliniskt beslutsstöd för primärvården. Granskarna skriver ett remissvar som utöver diagnos även ger den inremitterande enheten vägledning i den fortsatta kliniska handläggningen av patienten.


Målet med projektet är att under ett års tid utarbeta ett nytt arbetssätt för konsultation på distans avseende pigmenterade hudförändringar med hjälp av teledermatoskopi (TD) för att i samarbete mellan primär- och specialistvården prioritera och korta väntetiden till diagnos och behandling för dessa patienter samt att minska andelen operationer av godartade förändringar.

Projektet genomförs på fyra utvalda vårdcentraler inklusive Jakobsbergs AVC samt Hudklinikerna, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Visby Lasarett.
Jakobsbergs AVC har två läkare som har utbildats och deltar i insamling av data.