Samordnad vårdplanering – ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan geriatrik, kommuner och AVC

 Jakobsbergsgeriatriken tillsammans med Solna Stad, Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun och Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral testar i samverkan med FOU nu att använda videokonferenstekniken vid gemensamma möten för samordnad vårdpanering

En samordnad vårdplanering är det möte som sker när patienten bedöms vara i behov av fortsatt vård även efter utskrivning från slutenvården. Mötet sker i nuläget oftast på sjukhuset.

På detta möte deltar och samverkar flera aktörer. Representanter från olika verksamheter från kommun och landsting deltar och samverkar på mötet. Anhöriga inbjuds att delta också. Svårigheter har bland andra varit att få alla aktörer att kunna delta på mötena eftersom de kallas med kort varsel, att det är tidskrävande resor, och det är långa distanser emellan exempelvis för anhöriga m.m.

Videokonferenstekniken möjliggör att flera yrkeskategorier kan delta på mötet för samordnad vårdplanering på distans för att mer effektivt trygga vårdkedjan för den äldre.
Dessa resfria möten via videokonferens är ett klimatsmart komplement till traditionella möten där mycket tid läggs på resa till och från mötet. Videokonferensteknik gör det möjligt för fler aktörer att delta på mötet, även de parter som tidigare inte deltagit på grund av tidsbrist/långa avstånd, exempelvis kan anhöriga i större grad delta via telefon.

De som är involverade i denna process just nu är Jakobsbergsgeriatriken tillsammans med Solna Stad, Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun och Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral. De har bestämt sig för att i samverkan med FOU nu testa att använda videokonferenstekniken vid gemensamma möten gällande samordnad vårdpanering. I framtiden kan de använda videokonferenstekniken användas för andra resfria möten. Hitintills har också tre vårdcentraler i nätverket visat intresse för deltagande.

FOU nu stödjer införandeprocessen av videokonferensteknik och bidrar med att möjliggöra samverkan samt medverkar genom handledning och support gällande implementering och uppföljning av processen.

Just nu arbetar FOU nu tillsammans med de medverkande i processen med att skapa en gemensam bild av hur samordnad vårdplanering går till, vad syftet är och vad innebär för alla parter, inte minst patienten och anhöriga. Vi samlar in erfarenheter från alla medverkande, utforskar vilka tekniska förutsättningar som finns och tar del av erfarenheter från andra sjukhus och kommuner. Därtill skissar vi på teoretiska modeller för uppföljning av kostnader/vinster och de äldres personers upplevelse.

Införandet av videokonferensteknik gör att processen runtomkring samordnad vårdplanering noga måste gås igenom också eftersom det hänger ihop. Det gäller att ta reda på hur förberedelserna inför mötet samordnad vårdplanering går till och vad som sker efter mötet.

Denna utforskande process möjliggör nyskapande och eventuella förändringar och förbättringar i mötesstrukturen och processen runt om kring kan göras. Det finns goda chanser/möjligheter att skapa kvalitetsförbättringar gällande processen inför, under mötet och efter samordnad vårdplanering med anledning av införandet av videokonferensteknik.