Kartläggning av hemmaboende äldre personers hälsa och funktion över tid

Förändringar inom sjukvården har lett till att allt fler äldre personer vårdas i sitt eget hem. 

Det finns dock få studier om hemsjukvård och äldre personer samt kunskap om varför återinläggningar sker.

Detta kommer troligen att bli allt vanligare i framtiden. Antal återinläggningar på sjukhus ökar också.

Det övergripande syftet är att undersöka hälsa hos äldre personer över tid och vårdmötets betydelse i hemmet för detta. Den syftar också till att undersöka orsaker till varför äldre personer återinläggs inom 3 månader.

Studien kommer att följa hemmaboende äldre personer efter utskrivning från geriatrik till avancerad hemsjukvård, basal hemsjukvård eller till ordinär uppföljning i primärvården. PPG-medel har erhållits till en pilotstudie för att undersöka genomförbarheten av det större forskningsprojektet. Projektet i sin helhet kan vara av nytta för de äldre personerna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv genom ökade kunskaper om ett förbättrat omhändertagande och optimerad vård.

Projektet leds av FOU nu i samarbete med de geriatriska klinikerna inom SLSO och Jakobsbergs AVC.