Diagnostik av psykiska tillstånd i primärvården, speciellt depression

Projektet görs i samarbete med Karolinska Institutet och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU.

Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral deltar i ett forskningsprojekt om diagnostik av psykiska tillstånd i primärvården, speciellt depression. Projektet görs i samarbete med Karolinska Institutet och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU.

Det kan vara svårt att ställa diagnosen depression. Symtomen kan vara desamma som för både vissa kroppsliga sjukdomar och för andra psykiska tillstånd. Ett sätt att göra en säkrare diagnostik är komplettera den kliniska bedömningen med en diagnostisk intervju som kallas MINI. MINI tar dock mer tid att genomföra än vad som ryms på ett vanligt besök hos läkaren.

I forskningsprojektet kommer vi därför att undersöka hur det fungerar att läkarna remitterar patienter med misstänkt depression till vårdcentralens kurator. Kuratorn genomför MINI och meddelar läkaren resultatet av intervjun. Resultatet blir en del av läkarens bedömning av vilken hjälp patienten behöver.

Det finns två syften med projektet. Det ena är att få kunskap om hur patienter och kurator upplever själva MINI-intervjun. Det andra är att få kunskap om hur tillfredsställda patienter, läkare och kurator är med att patienter med misstänkt depression remitteras till kurator. Vi kommer att samla information dels genom enkäter och dels genom forskningsintervjuer. Det är frivilligt att delta i enkäten och forskningsintervjun. Kuratorn upprättar en förteckning över deltagarna och är den enda som har tillgång till kopplingen mellan personnummer och en ID-kod för studien.  Vi som är ansvariga för studien kommer inte att ha tillgång till några personuppgifter.

Ansvariga för studien

Ingvar Krakau, CeFAM      
Agneta Pettersson, KI och SBU
Måns Rosén, SBU och KI
Rolf Wahlström, KI