ST-kompetensvärdering

En kvalitativ och kvantitativ studie som ska förbättra ST-läkarekompetensen genom att utforma en validering av 360 gr utvärderingsmetod för specialisttjänstgöringsläkare i Sverige. 

Syfte

Syftet med detta pilotprojekt är att genomföra en svensk översättning av (GMC PQ/CQ/SQ) och testa dess användbarhet i Sverige för att värdera klinisk kompetens hos ST-läkare i allmänmedicin.

Frågeställningar

  1. Har de svenska översättningarna acceptabel ”Face”-validitet?
  2. Uppnås acceptabel validitet och reliabilitet i pilotprojektet?

Bakgrund

Kompetens hos legitimerade läkare omfattar kognitiva, emotionella och motivationella faktorer där förmågan att lösa ett kliniskt problem är centralt när det gäller kompetensvärdering. (1) Det övergripande syftet med kompetensvärdering är att åstadkomma beteendeförändringar genom återkoppling.(2) Det finns god vetenskaplig evidens för att återkoppling är en kraftfull metod för beteendeförändring. (2) I USA, Canada och England värderas klinisk kompetens hos läkare under specialisttjänstgöring (ST-läkare) i samband med ackreditering i universitets regi där man tillämpar så kallad ”360 graders” värdering eller MultiSource feedback (MSF) (3), där den kliniska kompetensen utvärderas av flera personer i läkarens omgivning, till exempel patienter och kollegor. (1) Exempel på sådana skattningsskalor är The Physician Achievement Review (PAR©) i USA (4), Student PEP i Norge (5) samt Doctor’s Interpersonal Skills Questionnaire (DISQ)/( CFEP360 Tool) i Australien. (6)

I Sverige utfärdar Socialstyrelsen bevis för specialist-kompetens som baseras på intygande om uppnådd kompetens från aktuell handledare och verksamhetschef. Som en del i utvärderingen av ST i allmänmedicin i Sverige ingår medsittning med den egna handledaren och externa värderingar där en utomstående kollega värderar ST-läkarens verksamhet och konsultationer. Validerade instrument av den typ av ”360 graders” värdering av ST-läkare som finns i USA, Canada och England saknas i Sverige. Både studierektorer, handledare och ST-läkare efterfrågar denna typ av återkoppling under ST-utbildningen.

För att bredda underlaget för bedömning av klinisk kompetens hos ST-läkare i allmänmedicin i Sverige har Jan-Eric Olsson på vår enhet gjort en litteraturstudie (7, Bilaga 13) för att söka efter reliabla och valida MSF-verktyg att värdera läkares kliniska kompetens som används i olika länder. Det verktyg som bäst uppfyller kraven är ”General Medical Council (GMC) Multi-Source Feedback Questionnaires” (GMC PQ/CQ/SQ) från England (8) som innehåller tre enkäter; en för patienter, en för kollegor och en för självvärdering, vilka vi planerar att använda i ett pilotprojekt inom Stockholms läns landsting.

Projektets kunskapsvinster och betydelse

Att använda (GMC PQ/CQ/SQ) (8) översatt till svenska, gör att vi kommer närmare en ”360-graders” bedömning av ST-läkares kompetens med reliabla och validerade verktyg vilket kan ge en mer rättvisande och allsidig bedömning av den kliniska kompetensen. Just patienternas återkoppling är viktig då ST-läkare i allmänmedicin kommer att träffa många patienter under sitt yrkesliv och konsultationen är allmänläkarens viktigaste verktyg. Förhoppningen är att om vi översätter och validerar en svensk version av (GMC PQ/CQ/SQ) kan den fungera som gemensam referensram och ersätta andra lokalt förekommande, ej validerade frågeformulär och utvärderingsblanketter. Även ST-läkare i allmänmedicin och i andra specialiteter i övriga Sverige kan ha nytta av enkäterna. Eftersom (GMC PQ/CQ/SQ) redan är utvärderade bland 1450 läkare, 44 000 patienter and 21 000 kollegor i England finns även möjligheter till internationella jämförelser. (8)

Tidsperiod

Pilotprojektet kommer igång så snart godkännande erhållits från regionala etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet i Stockholm (EPN). Insamling av data och analys beräknas pågå under 2015. Förutsatt att godkännande erhållits kommer externa medel att sökas för huvudstudien (steg 3 nedan) som då kräver en ny ansökan om etikprövning

Projektgrupp

Jan-Eric Olsson, studierektor DL, CeFAM, e-post: Jan-Eric.Olsson@sll.se
Helena Schildt Tossman, enhetschef för CeFAM AT och ST, e-post: Helena.Schildt-Tossman@sll.se
Anneli Lagerqvist, assistent, CeFAM , e-post: Anneli.Lagerqvist@sll.se
Solvig Ekblad, docent KI/LIME och CeFAM, e-post: Solvig.Ekblad@ki.se
Samarbetspartner: Leon Sylverberg verksamhetschef, och Bo Christer Bertilson, samordnare, Huddinge AVC och Liljeholmens AVC
Statistikkonsult: Sven-Erik Johansson professor em vid Karolinska Institutet/ Petter Gustavsson professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap
IT-plattform för sekretessskyddade enkätsvar: SLL IT Servicedesk. 08-12314510
Studenter bjuds in att skriva uppsats på T7 på läkarprogrammet Master i medicin, T6/T9-T10 på psykologprogrammet, Master i psykologi, och doktorander i allmänmedicin,Karolinska Institutet.