IT baserad journalmall och register för patienter med smärtsymptom

Studien ska utveckla en IT modell för journalskrivande där patienten själv för in uppgifter direkt i journalsystemet från hemmet eller senast i väntrummet. Studien finansieras bland annat av Vinnova medel som Bo Christer Bertilson erhållit inom KI inovation office. 

IT baserad journalmall och register för patienter med smärtsymptom. Smärta är den vanligaste sökorsaken i primärvården, ca 40 procent av patienterna som söker primärvården har smärta som sökorsak, trots detta saknas strukturerat omhändertagande och forskningsbara register för denna patientgrupp.  

Studien ska utveckla en IT modell för journalskrivande där patienten själv för in uppgifter direkt i journalsystemet från hemmet eller senast i väntrummet. Läkaren kompetterar därefter med undersökning och ytterligare journalskrivande under själva patientbesöket. Poängen med en IT baserad journalmall som har automatisk överföring till register är (1) effektivitet - tidsbesparande, (2) patientsäkerheten ökar – det står rätt i journalsen, data kan göras beforskningsbart, som i sin tur kan generera studier för att förbättra omhändertagandet av smärtpatienter.

I dagsläget har projektet knytit till sig nationell och internationell expertis inom områden som IT, kvalitetsregister, logistik, marknadsföring, finansiering och ehälsa.  

Studien finnansieras bland annat av Vinnova medel som Bo Christer Bertilson erhållit inom KI inovation office.