4D – diabetesscreening

4D är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, KI. 4D står för fyra diagnoser som ska studeras närmare: artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

På Jakobsbergs AVC pågår delprojektet ”Screening för tidig upptäckt av diabetes och dess förstadier”


I Sverige uppskattas förekomsten av diabetes till över 4 %, varav 85 % har typ 2 diabetes. Förekomsten ökar med ålder och exponentiellt när riskfaktorer adderas. Var tredje person i åldern 25-65 beräknas ha en oupptäckt diabetes typ 2. För personer över 65 år är förekomsten 10 – 20 %.

I Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) har det visat sig att förekomsten av okänd diabetes är hög, särskilt bland män. På två kända fall av diabetes går det ett okänt fall bland männen. Detta talar för att man behöver arbeta mer aktivt med att få folk som är i riskzonen, t.ex. personer med ärftlighet och övervikt att testa sina blodsockervärden eftersom man med tidig behandling kan minska risken för komplikationer.

Värdet av att fördröja eller förhindra utvecklingen av diabetes kan ses dels utifrån ett samhällsperspektiv, och dels ifrån individens välmående och livskvalité. Ur en hälsoekonomisk synvinkel så medför en fördröjd (eller förhindrad) diabetes utveckling en reducerad kostnad för medicinering och uppföljning.

Dessutom minskar antalet sjukdagar. Det finns övertygande bevis från välgjorda studier att livsstilsintervention kan förhindra eller åtminstone fördröja insjuknandet i diabetes hos individer med prediabetes.

Prediabetes kan diagnosticeras på flera olika sätt och känsligheten för nuvarande mätmetoder verkar variera beroende på vilken genetisk bakgrund man har.

Övergripande syfte

Att identifiera personer med oupptäckt diabetes samt personer med hög risk att utveckla diabetes och att långsiktigt minska sjukdomsutveckling hos dessa genom intervention.

Metod

Under mars månad startar ett pilotprojekt på Flemingsbergs/ Jakobsbergs Akademiska vårdcentraler med att finna en screeningmetod som finner prediabetes och diabetes på ett jämbördigt sätt hos personer med olika genetisk bakgrund. Detta är viktigt för att en framtida screening ska kunna passa den svenska befolkningen i stort. Personer som rekryteras till piloten får muntlig och skriftlig information om studien samt får svara på frågor om sin hälsa och lämna blodprov. Vid ökad risk erbjuds deltagaren en uppföljande blodprovtagning, en så kallad glukosbelastning. Samtidigt tas prover som förvaras i en biobank för framtida forskning. Om testerna visar att deltagaren har prediabetes eller diabetes erbjuds behandling. Målet är att samla in 600 medverkande personer i åldern 18-74 år under en period av tre månader. Proverna kommer att sparas i en biobank vilket gör att projektet kan bidra till utvecklingen av nya läkemedel och att forskningsresultat snabbare omsätts till nya behandlingar för patienter.