Kognitiv beteendeterapi för återgång i arbete för sjukskrivna primärvårdspatienter med psykisk ohälsa

Studien bedrivs i samarbete med Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitetet. Den genomförs på fyra vårdcentraler i Stockholms län och Gustavsbergs AVC är noden för studien.

Ångestsyndrom, depression och stresstillstånd, den form av psykisk ohälsa som primärvården har i uppdrag att behandla, har hög prevalens och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i västvärlden. Trots detta saknas evidensbaserade interventioner inriktade mot återgång till arbete för denna patientgrupp.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig effektivt i att minska symptombörda vid behandling av ångestsyndrom, depression och stress i psykiatriska vårdsammanhang, men evidensen för hur KBT fungerar inom primärvården är begränsad. Det är också okänt om den minskade symptombördan leder till minskad sjukskrivning.

Vår forskargrupp har utvecklat en psykologisk intervention för arbetsåtergång hos primärvårdspatienter med psykisk ohälsa. Preliminära resultat från visar på att effekten är god. Ännu återstår dock att pröva interventionen i en randomiserad kontrollerad prövning (RCT).

Målsättningen i detta forskningsprojekt är att i en RCT undersöka effekten av en ny intervention för arbetsåtergång, utan eller i kombination med KBT, för sjukskrivna personer med psykisk ohälsa inom primärvården. Deltagare randomiseras till intervention för arbetsåtergång (n=70), KBT för den psykiska störningen (n=70) eller en kombination av de båda (n=70). Primär utfallsvariabel är sjukskrivningsfrekvens, sekundär utfallsvariabel är psykiatrisk symptombörda.

Studien bedrivs på fyra vårdcentraler i Stockholms län och Gustavsbergs AVC är noden för studien. Denna studie kan ge ny viktig kunskap om hur sjukskrivna patienter i primärvården kan behandlas. Ansvarig prövare för studien är Erik Hedman, med dr.