Internetbehandling vid hälsoångest

Studien bedrivs i samarbete med Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitetet.

Hälsoångest (hypokondri) är vanligt och innebär en stark, ihållande och ogrundad rädsla att drabbas av allvarlig sjukdom. Patienter med hälsoångest har en kraftigt förhöjd sjukvårdskonsumtion och utgör en stor utmaning för primärvården.

Forskargruppen har nyligen genomfört en studie där effekten av en exponeringsbaserad Internetbehandling för hälsoångest jämförts med väntlistekontroll.

Resultaten från studien visar att Internetbehandling med KBT kan vara mycket effektivt. Det är dock av stor vikt att ytterligare öka kunskapen om behandlingen genom att pröva den mot en aktiv psykologisk behandling. En intervention byggd på symptomkontroll genom stresshantering bedöms vara den optimala jämförelsebehandlingen.

Den primära målsättningen med denna studie är att i en randomiserad kontrollerad prövning jämföra två internetförmedlade aktiva psykologiska behandlingar, exponering och responsprevention (n=80) vs. Stresshantering (n=80), vid hälsoångest.

Studien kan bidra till ökad kunskap om viktiga mekanismer vid hälsoångest och till att öka tillgängligheten till effektiv psykologisk behandling.

Ansvarig prövare

Erik Hedman, med dr.