Inflammatoriska markörer och kognitiv beteendeterapi

Studien bedrivs i samarbete med Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitetet.

Vid en infektion påverkar signalmolekyler i immunsystemet (cytokiner) hjärnan och medför nedstämdhet, ångest, smärtkänslighet och trötthet. På senare år har det visat sig att sådan påverkan på hjärnan kan ske utan att infektion föreligger - så kallad steril inflammation- och har visats spela roll i exempelvis depression.

Stress är en av flera faktorer som kan utlösa stimulera inflammation. Det är också visat att högre nivåer av inflammatoriska cytokiner är relaterade till sämre subjektiv självskattad hälsa, även vid kontroll för exempelvis diagnos.

Ännu har dock ingen studie undersökt huruvida inflammatoriska markörer förändras genom psykologisk behandling vid psykisk ohälsa. Mer kunskap om biologiska mekanismer vid psykisk ohälsa och behandling av denna skulle vara mycket värdefull för att förstå vilka komponenter som är verksamma vid behandling och i förlängningen för att möjliggöra bättre behandlingar.

I detta forskningsprojekt undersöks primärvårdspatienter med psykisk ohälsa

med avseende på pro-inflammatoriska markörer före och efter behandling med kognitiv beteendeterapi. Projektet kommer dels undersöka om inflammatoriska markörer minskar efter behandling, dels om inflammatoriska markörer är associerade med grad av psykisk ohälsa.

Ansvariga prövare

Erik Hedman, med dr och Mats Lekander, professor.