Atrosskola och tilltro till sin egen förmåga

Registerstudier i samarbete mellan Danderyds AVC, Team Aktiv och BOA-registret.

Artros är vår vanligaste ledsjukdom. Knäartros drabbar upp till 40 % av befolkningen över 55 år och hos de som är över 70 år beräknas fler än 50 % ha artros i någon led. På grund av stigande medellivslängd och allt mer överviktig befolkning förväntas antalet individer som insjuknar i artros att fortsätta öka. De drabbade individerna besväras av smärta och stelhet vilket i många fall leder till inaktivitet, ohälsa och för tidig död.

Aktuella riktlinjer för behandling av artros påvisar vikten av att patienterna självständigt måste kunna sköta varaktig egenvård för bästa resultat. Patienter med kroniska sjukdomar behöver kunskap och motivation för att utföra den egenvård som krävs. En förutsättning för att de ska klara av detta är effektiv patientutbildning, och artrosskolor har därför startats på många håll i landet.

Ofta medför diagnosen en rädsla för att leden skadas av fysisk aktivitet och det är bland annat denna rörelserädsla som artrosskolan syftar till att påverka.

Syftet med projektet är att titta på tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) i samband med artrosskola.

Inaktivitet är en stor hälsorisk. Det är väsentligt att identifiera faktorer som kan påverka förändring i aktivitetsnivå. Resultat av denna studie kan bidra till bättre omhändertagande av artros och ge ökad kunskap om hur vårdinsatser kan anpassas för att hjälpa patienter till ett fortsatt aktivt liv med livskvalitet. Då artros och dess konsekvenser innebär en stor kostnad för samhället är det av stor vikt att denna kroniska sjukdom kan behandlas på ett kostnadseffektivt sätt.

Etikansökan är godkänd. Analyser av registerdata pågår. Projektet har resulterat i en magisteruppsats och kommer att leda till två vetenskapliga artiklar.

Ansvarig för studierna

Christina Olsson, med.dr.