Hur handläggs akut mediaotit hos barn vid Liljeholmens vårdcentral respektive närakut?

Syftet är att kartlägga och jämföra handläggningen av AOM vid Liljeholmens vårdcentral och närakut med SFAM:s kvalitetsindikatorer som utgångspunkt.

Bakgrund

Akut mediaotit (AOM) är en av de diagnoser som leder till flest antibiotikarecept i Sverige och var 2014 den fjärde vanligaste diagnosen hos barn vid Liljeholmens vårdcentral. Enligt dagens behandlingsriktlinjer rekommenderas i första hand exspektans för barn 1-12 år med okomplicerad, ensidig AOM.

Syfte

Att kartlägga och jämföra handläggningen av AOM vid Liljeholmens vårdcentral och närakut med SFAM:s kvalitetsindikatorer som utgångspunkt.

Metod

Studien är en kvantitativ, retrospektiv journalstudie. De 100 första patienterna i åldersintervallet 1-12 år som under 2014 fått diagnos H660 eller H669 på Liljeholmens vårdcentral respektive närakut har fått sina journaler granskade. Patienter med komplicerande faktorer exkluderades. Data som registrerades för samtliga patienter var ålder, kön, antal dagar med öronvärk, journaluppgift om perforation, antibiotikabehandling eller ej samt antibiotikasort och behandlingslängd.
Resultatet från de båda mottagningarna jämfördes med varandra samt med SFAM:s mål för god kvalitet.

Resultat

64 patienter från vardera mottagningen inkluderades. Av vårdcentralens patienter fick 63% antibiotika utskrivet, jämfört med 83% av närakutens. Av de antibiotikabehandlade fick 90% av vårdcentralens patienter den rekommenderade behandlingen pcV i fem dagar, jämfört med 82% av närakutens. 73% av vårdcentralens och 66% av närakutens journaler innehöll uppgift om antal dagar med öronvärk och 41% respektive 34% innehöll uppgifter om perforation. Endast på en punkt nådde mottagningarna SFAM:s mål för god kvalitet: andel av de behandlade som fick rekommenderad behandling, pcV i fem dagar.
Bara i ett avseende kunde man visa statistiskt signifikant skillnad i handläggning mellan mottagningarna och det gällde total andel patienter som antibiotikabehandlades, vilket var fler på Liljeholmens närakut.

Slutsats

Journalföringen av patienter med AOM på Liljeholmens vc och närakut uppfyller inte SFAM.Q:s målvärden för god kvalitet. Det är därför svårt att dra någon säker slutsats om handläggningen, men de journaler som innehöll tillräckligt med uppgifter indikerade att flertalet fick antibiotika trots att de hade kunnat avvakta behandling. De som fick behandling ordinerades i stor utsträckning den rekommenderade kuren pcV i fem dagar och där uppfyllde både vårdcentralen och närakuten SFAM.Q:s kvalitetsmål.

VESTA-projekt 2015

  • Projektledare: Elsa Håkansson, ST-läkare, Liljeholmens vårdcentral
  • Handledare: Eva Toth-Pal