Utveckling av en modell för Tobaksavvänjning på recept i primärvården med fokus på utsatta grupper

Syftet med denna pilotstudie var att utreda möjligheterna och genomförbarheten av Tobaksavvänjning på recept (TOR) som ett verktyg för tobaksavvänjning för utsatta grupper inom primärvården i Stockholm.

Det finns en brist på kunskap om hur man med folkhälsoinsatser i primärvården kan nå ut till tobaksanvändare med migrationsbakgrund i resurssvaga områden. Syftet med denna pilotstudie var att utreda möjligheterna och genomförbarheten av Tobaksavvänjning på recept (TOR) som ett verktyg för tobaksavvänjning för utsatta grupper inom primärvården i Stockholm. Studien baserades på 32 semi-strukturerade intervjuer med vårdpersonal, klienter och experter inom olika livsstilsinsatser på recept.

Förtroendet till primärvården och inställningen till recept var positivt bland deltagarna. Gällande primärvårdens arbete med tobaksavvänjning upplevdes dock att det fanns ett utrymme för förbättring. Få av deltagarna kände till vilket stöd som fanns att få för tobaksavvänjning i Stockholm. Upplevda fördelar med TOR hade en emotionell betydelse för klienter och en praktisk betydelse för vårdpersonal. Upplevda nackdelar med TOR var förknippade med implementeringen av verktyget.

TOR kan vara ett strukturerat och effektivt hjälpmedel som underlättar tobaksavvänjningen i primärvården för både klienter och vårdpersonal. Användandet av TOR kan även ses som ett sätt att implementera Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Utbildning av vårdpersonal, ekonomiska incitament, marknadsföring och samarbeten med relevanta aktörer ses som viktiga delar i en framtida implementeringsprocess. Vidare forskning krävs dock innan en implementering av TOR kan ske. Ett sådant forskningsprojekt kommer att genomföras under 2015-2016.

Studien leds av Karolinska institutet och Jakobsber AVC är en av de medverkande vårdcentralerna.