Hur läkemedelsinformation uppfattas av mottagande enhet vid vårdövergångar; En kvalitativ fallstudie vid övergång från Geriatrisk vårdavdelning till öppenvård

Ett projektarbete i klinisk farmaci av Ellström, K. Otterbom, I. Studentarbete vid Lunds Universitet i samarbete med Stockholms läns landsting.

Bakgrund och syfte

Det är känt att misstag och missuppfattningar om läkemedelsanvändning är särskilt vanliga i vårdens övergångar vilket kan leda till läkemedelsrelaterade problem. Det är dock inte känt hur information från sjukhus till primärvård avseende patienters läkemedel uppfattas av mottagaren. Syftet med denna studie var att undersöka hur mottagande personal på vårdcentral uppfattar informationen de får från en geriatrisk vårdavdelning avseende patienters läkemedelsförändringar och önskade uppföljningar.

Material och metoder

En kvalitativ studie bestående av enskilda intervjuer med fem informanter (läkare och distriktssköterskor) från en vårdcentral genomfördes. Varje informant fick ta ställning till utskrivnings-information för 3-4 olika patientfall (totalt 19 fall). En på förhand utformad intervjumanual följdes vid samtliga intervjuer, som spelades in med bandspelare och transkriberades. Materialet analyserades enligt en tematisk analys. Frågeställningar: Fyra slutna och två öppna frågor ställdes för varje patient, vilka fångade informanternas uppfattningar.

Resultat

Majoriteten av patientfallen ansågs ha tydlig information avseende läkemedelsförändringar (84%) och uppföljningar (95%). Läkemedelsberättelsen som i första hand är tillställd patienten, uppskattades för sin enkelhet och tydlighet. Något som återkommande framhölls var önskemålet att förstå vad som ändrats i patientens läkemedel under sjukhusvistelsen, liksom att snabbt kunna få en klar bild av vårdförloppet. Ytterligare ett återkommande önskemål var att förstå orsaken till de läkemedels-ändringar som gjorts. Det beskrevs också hur otydlig och ofullständig information kunde leda till merarbete för personalen på vårdcentralen, samt missförstånd hos patienter.

Slutsats

Överlag var vårdcentralens informanter positiva till den information som överfördes från den geriatriska enheten. Samtidigt framkom att de uppfattade informationen i läkemedelsberättelsen som tydligare och mer komplett än epikris och remiss. Rubrikerna ’Insatta läkemedel’ och ’Utsatta läkemedel’ uppskattades. Det uppskattade likaså att en orsak till genomförda läkemedelsförändringar presenteras.