Föreställningar, farhågor och förväntningar hos utomeuropeiska primärvårdspatienter med diabetes mellitus typ 2 – en kvalitativ studie

Genom att undersöka vilka föreställningar, farhågor och förväntningar som utomeuropeiskt födda har om DM2 kan DM2-vården anpassas för gruppen och förbättras.

Bakgrund

Diabetes mellitus typ 2 (DM2) är orsaken till en omfattande sjukdomsbörda i Sverige och i världen. Prevalensen av DM2 i Sverige är högre bland utomeuropeiskt födda än hos svenskfödda. Be-handlingen av DM2 utgår främst från livsstilsförändringar. Genom att undersöka vilka föreställ-ningar, farhågor och förväntningar som utomeuropeiskt födda har om DM2 kan DM2-vården anpassas för gruppen och förbättras.

Syfte

Att beskriva förväntningar, föreställningar och farhågor om DM2 hos utomeuropeiskt födda patienter i primärvård i Sverige med denna diagnos.

Material och metoder

Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med utomeuropeiskt födda primärvårdspatienter från en vårdcentral i Stockholm. Dessa spelades in, transkriberades och analyserades med kvalitativ innehålls-analys med meningskoncentrering.

Resultat

Temat som framkom var ”Hinder och verktyg för hälsa”. Temat bildades av fyra kategorier och 11 underkategorier. Kategorierna var föreställningar, farhågor, förväntningar och livssituation. Ett av huvudfynden var att intervjupersonerna föreställde sig att psyk-isk ohälsa hade givit dem DM2, vilket utgjorde ett hinder för intervjupersonerna att genomföra livs-stilsförändringar. Andra centrala fynd var föreställningar om vad som utgjorde önskade livsstils-förändringar och förväntningar på religionen som skyddande mot DM2, t.ex. genom positivt tänkande.

Slutsats

Utomeuropeiskt födda är en heterogen grupp med olika livssituation och föreställningar, farhågor och förväntningar om DM2. Kulturellt anpassad DM2-vård är önskvärd, där social situation, religionens roll och föreställningar om livsstilsförändringar och DM2 framförallt bör uppmärksammas.

  • Författare: Susanna Renkert
  • Handledare: Solvig Ekblad, Karolinska Institutet
  • Bihandledare: Fahimeh Lamian, Jakosbergs AVC