Den mest sjuka äldre personens upplevelse av sin egen handlingsförmåga - i relation till miljö och egen fysiska förmåga

Andelen äldre personer med multisjuklighet ökar, därför bör vård- och omsorg följa samma utveckling för att kunna bemöta vårdbehoven. 

Andelen äldre personer med multisjuklighet ökar, därför bör vård- och omsorg följa samma utveckling för att kunna bemöta vårdbehoven. Nedsättningar på kroppsfunktionsnivå kan försämra förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet och därmed skapa ett hjälpbehov, vilket kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning.

ICF saknar ett viktigt inslag, nämligen den subjektiva upplevelsen av funktion och funktionsnedsättning. Studiens syfte var att få ökad kunskap om hur den äldre personen med multisjuklighet upplever sin fysiska förmåga och vilja att utföra dagliga aktiviteter.

Tio personer över 65 år med multisjuklighet och omfattande insatser i form av hemsjukvård intervjuades i hemmet samt testades med Timed Up & Go test.

Dataanalysen utfördes på de transkriberade intervjuerna utifrån en deduktiv ansats, med utgångspunkt ur Ingmar Pörns teori om hälsobegreppet (repertoar, viljeprofil och miljö).

Resultatets visade att de äldre personerna med multisjuklighet upplever sin fysiska förmåga som begränsande i vardagen, vilket påverkar självständigheten negativt. Enligt Pörns teoretiska referensram är repertoaren otillräcklig med hänsyn till miljön och de mål personen eftersträvar.

De sjukgymnastiska rehabiliteringsinsatserna bör därför utgå ifrån hemmiljön och personens önskade förmåga utifrån långsiktiga mål.

Studien är ett magisterarbete.

  • Huvudhandledare: Elisabeth Rydwik, Jakobsberg AVC.
  • Bihandledare: Elisabeth Bergdahl, FOU nu.