Pedagogiskt kunnande viktigt

Lärandemiljön blir bättre för studenterna och mer stimulerande för personalen. Därför arrangerar AVC Norrtälje TioHundra AB tillsammans med Centrum för klinisk utbildning, CKU, en "Steping stone" kurs i klinisk pedagogik om 7,5 högskolepoäng. 

De som deltar i kursen är 20 medarbetare inom nätverket AVC Norrtälje TioHundra AB. Yrkesmässigt är det en heterogen grupp av sjuksköterskor, läkarsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer. 

- De lär sig om lärande, hur det kan stimulera lärande så att de blir bättre handledare, på så sätt blir handledningssituationerna också mer stimulerande för personalen, berättar Magnus Peterson, samordnare vid AVC Norrtälje TioHundra AB. 

Kreativ och växande

Traditionellt är lärlingssystemet det vanliga inom vårdyrken, att äldre lär yngre inom samma profession. Nu vill man använda andra metoder för att forma studenterna för primärvårdsyrken, till exempel peer learning där studenterna lär av varnadra och uppgiftsorienterat lärande där handledaren fungerar som bollplank. 

På sikt stärker dessa pedagogiska aktiviteter primärvården.

- Vi skapar en lärandemiljö inom ramen för AVC, som jag tror är både kreativ och växande. Att ha studenter hos sig ska ses som en tillgång och inte en belastning. Får vi en bra lärandemiljö blir det lättare att rekrytera studenter och personal framöver, säger Magnus Peterson. 

Nästa steg i att utveckla den pedagogiska miljön för studenter vid AVC Norrtälje TioHundras AB är att starta en studentledd mottagning. Den är planerad att starta hösten eller vintern 2016. 

Text: Anna-Maria Ahlén
Foto: Magnus Peterson